RODO – obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż Klub Sportowy Fight Club Bytom przetwarza dane osobowe Pana/Pani ( Pana/Pani dziecka/podopiecznego) oraz:

 

1) administratorem Pani/Pana( Pani/Pana dziecka/podopiecznego) danych osobowych jest Klub Sportowy Fight Club Bytom, z siedzibą w Bytomiu ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom zwany dalej Klubem.

2) Z administratorem można się skontaktować:

– pisemnie: Klub Sportowy FC Bytom ul. Wrocławska 56c/3 41-902 Bytom

– mailowo: fcbytom@op.pl

– telefonicznie +48 601 596 001

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Klubu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji działań statutowych Klubu.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od końca roku kalendarzowego, w którym Pan/Pani ( Pana/Pani dziecko/podopieczny) przestał być członkiem Klubu lub zakończył uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Klub.

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7) Pana/Pani (Pana/Pani dziecka/podopiecznego) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8) ma Pan/Pani( Pan/Pani dziecka/podopiecznego) prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pana( Pana/Pani dziecka/podopiecznego)danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia do Klubu lub realizacji działalności statutowej.

administrator danych osobowych-Grzegorz Skibniewski

Grzegorz Skibniewski