Regulamin klubu

Regulamin Klubu

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu Sportowego „Fight Club Bytom” mogą być dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie, które spełniają niżej wymienione warunki:
 • Złożą Deklarację Członkowską Klubu /w przypadku osób niepełnoletnich Deklaracje składają rodzice lub opiekunowie prawni
 • Biorą czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności klubu,
 • Opłacają składki członkowski zgodnie z Regulaminem opłacania składek członkowskich,
 • Wypełniają obowiązki członka klubu zgodne z niniejszym Regulaminem i Statutem Klubu

 

2. Prawa członka klubu:

 • korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych klubu w ramach określonych planem działalności
 • korzystanie z wiedzy fachowej i opieki trenersko – instruktorskiej
 • korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach szkoleniowych klubu: treningach, zawodach , konsultacjach i zgrupowaniach obozach
 • korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego pozyskania sprzętu sportowego,
 • uzyskanie pomocy materialnej, socjalnej i opiekuńczej określonej odrębną decyzją klubu, /indywidualnie dla danego członka klubu zawodnika, zawodniczki
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków odniesionych w czasie zajęć treningowych i zawodów w pakiecie podstawowym.

 

3. Obowiązki członka Klubu:

 • regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe w ramach przypisanej grupy lub uczestnictwo w innej statutowej działalności klubu
 • regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich
 • posiadanie aktualnej zgody lekarskiej do udziału w zajęciach treningowych i zawodach mma/ju jitsu wydanych przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa w sporcie amatorskim, / dotyczy członków uprawiających dyscyplinę sportowo
 • kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych klubu,
 • godne reprezentowanie klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowywanie się w życiu poza sportowym,
 • nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia /dotyczy młodzieży szkolnej
 • wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu,
 • poszanowanie i dbałość o mienie klubowe – obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem bezwzględnej czystości,zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego.

 

4. Utrata praw członka klubu:

W przypadku niestosowania się do niniejszego Regulaminu Władze Klubu mają prawo do czasowego zawieszenia lub skreślenia z listy członków klubu.

Bytom 30.05.2013r.