Regulamin Klubu

Regulamin Klubu

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu Sportowego „Fight Club Bytom” mogą być dzieci, młodzież i osoby pełnoletnie, które spełniają niżej wymienione warunki:

Złożą Deklarację Członkowską Klubu /w przypadku osób niepełnoletnich Deklaracje składają rodzice lub opiekunowie prawni,
Biorą czynny udział w zajęciach treningowych lub innej statutowej działalności klubu,
Opłacają składki członkowski zgodnie z Regulaminem opłacania składek członkowskich,
Wypełniają obowiązki członka klubu zgodne z niniejszym Regulaminem i Statutem Klubu

2. Prawa członka klubu:

Korzystanie z obiektów i urządzeń sportowych klubu w ramach określonych planem działalności,
Korzystanie z wiedzy fachowej i opieki trenersko – instruktorskiej,
Korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego udziału w akcjach szkoleniowych klubu: treningach, zawodach , konsultacjach i zgrupowaniach obozach,
Korzystanie z bezpłatnego, częściowo lub w pełni płatnego pozyskania sprzętu sportowego,
uzyskanie pomocy materialnej, socjalnej i opiekuńczej określonej odrębną decyzją klubu, /indywidualnie dla danego członka klubu zawodnika, zawodniczki,
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków odniesionych w czasie zajęć treningowych i zawodów w pakiecie podstawowym.

3. Obowiązki członka Klubu:

Regularne uczęszczanie na zajęcia treningowe w ramach przypisanej grupy lub uczestnictwo w innej statutowej działalności klubu, regularne opłacanie miesięcznych składek członkowskich,
Posiadanie aktualnej zgody lekarskiej do udziału w zajęciach treningowych i zawodach mma/ju jitsu wydanych przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa w sporcie amatorskim, / dotyczy członków uprawiających dyscyplinę sportowo,
Kulturalne zachowanie się na obiektach sportowych klubu,
godne reprezentowanie klubu w imprezach sportowych i nienaganne zachowywanie się w życiu poza sportowym,
Nienaganne wypełnianie obowiązków ucznia /dotyczy młodzieży szkolnej,
wypełnianie poleceń kadry kierowniczej i szkoleniowej klubu,
Poszanowanie i dbałość o mienie klubowe – obiekty, urządzenia i sprzęt sportowy z zachowaniem bezwzględnej czystości,
Zachowanie higieny osobistej i czystości osobistego sprzętu sportowego.

4. Utrata praw członka klubu:

W przypadku niestosowania się do niniejszego Regulaminu Władze Klubu mają prawo do czasowego zawieszenia lub skreślenia z listy członków klubu.

Bytom 30.05.2013r.