Regulamin Stypendiów i nagród

Regulamin przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień

przez Zarząd Klubu Sportowego Fight Club Bytom w Bytomiu

Wstęp

 1. Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia przyznawane są przez Zarząd Klubu na podstawie uchwały Zarządu Klubu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe mają na celu wspieranie członków klubu.
 3. Stypendia mogą być wypłacane zawodnikom Klubu Sportowego Fight Club Bytom w Bytomiu, którzy uprawiają daną dyscyplinę sportu na podstawie posiadanej licencji, są zgłoszeni do rozgrywek i zarejestrowani w odpowiednim Związku Sportowym.
 4. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i pracą na rzecz Klubu.

 

Część 1

 Stypendia sportowe

 • 1
 1. Wysokość i częstotliwość stypendium uzależniona jest od możliwości finansowych Klubu. Klub może w danym roku stypendiów nie przyznawać.
 2. Przyznawanie, wstrzymywanie wypłaty stypendium sportowego oraz jego cofnięcie należy do kompetencji Zarządu.
 3. Warunkiem przyznania stypendium są opłacone składki członkowskie.
 • 2
 1. Stypendium sportowe może być przyznane zawodnikowi, którzy osiągają miejsca medalowe na Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski, Pucharze, Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Europy i Świata.
 • 3
 1. O przyznanie stypendium sportowego wnioskować może trener lub członek zarządu, w dowolnym momencie roku kalendarzowego.
 2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
 • 4
 1. Władze Klubu mogą wstrzymać lub cofnąć wypłacanie stypendium w przypadku braku środków finansowych na ich realizację, oraz gdy zawodnik:

– zrezygnuje z pobierania stypendium,

– będzie prowadził niesportowy tryb życia,

– swoim postępowaniem będzie naruszał postanowienia Statutu Klubu, regulaminy Klubu i uchwały Zarządu,

– zaniedbuje lub zaprzestał realizację programu szkolenia sportowego,

– będzie stosował niedozwolone środki dopingujące i wspomagające.

2.  O cofnięciu lub wstrzymaniu stypendium zawodnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną przez Zarząd
Klubu.

 • 5

Zawodnicy, którym przyznano stypendium, zobowiązani są do bezzwłocznego podpisania umowy stypendialnej. Jest to warunek konieczny do otrzymywania stypendium.

 

Część 2

Nagrody i wyróżnienia

 

 • 1

Nagrody i wyróżnienia przyznaje się zawodnikom, którzy:
– osiągają miejsca medalowe na Pucharze Polski, Mistrzostwach Polski, Pucharze, Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Europy i Świata.
– osiągają inne wybitne wyniki sportowe

 • 2

Nagrody i wyróżnienia przyznaje się również osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością i uzyskującym wybitne osiągnięcia w działalności w zakresie rozwoju sportu, a w szczególności zasłużonym w osiąganiu wyników, o których mowa w § 1 oraz mającym duży wkład w rozwoju Klubu.

 • 3
  Nagrody i wyróżnienia mają charakter indywidualny.
 • 4
  Wyróżnienia mogą mieć formę pucharów, statuetek i dyplomów.
 • 5
  Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową.
 • 6
  Formę oraz wysokość poszczególnych nagród ustala Zarząd Klubu.
 • 7
  Nagrody i wyróżnienia przyznaje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy.

 

O sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd Klubu Sportowego

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.2018r.

Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości (udostępniony na stronie internetowej Klubu Sportowego).