Regulamin Obozu 2022

  

Organizator: Klub sportowy Fight Club Bytom
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Piecki
Termin: 25.06.2022r.- 03.07.2022r.

 1. Każdy uczestnik obozu zobowiązuje się przestrzegać warunki niniejszego regulaminu, a zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Każdy uczestnik obozu ma prawo do:
  a) pełnego skorzystania z programu obozu,
  b) korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w ośrodku, ale wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów,
  c) wnoszenia własnych propozycji do programu obozu,
  d) uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka,
  e) poszanowania swoich poglądów i przekonań,
  f) kontaktowania się rodzicami w wyznaczonych porach,
  g) przyjmowania podczas obozu gości (w uzgodnieniu z kadrą obozu).
 3. Uczestnik obozu zobowiązany jest:
  a) przestrzegać regulaminów obozu, obiektów sportowych i ośrodka, w którym się
  obóz się odbywa oraz stosować się do poleceń trenerów i wychowawców,
  b) zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,
  c) realizować program obozu oraz punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie
  w nich uczestniczyć,
  d) dbać o czystość i porządek w pomieszczeniach zajmowanych na terenie
  ośrodka oraz o powierzony sprzęt,
  e) odnosić się z szacunkiem do trenerów, wychowawców, kolegów i innych osób,
  f) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa, dotyczących zwłaszcza kąpieli
  i ruchu drogowego,
  g) informować kadrę obozu o każdym wypadku, kontuzji, chorobie lub złym
  samopoczuciu, niedyspozycji i innych ograniczeniach uniemożliwiających
  udział w zajęciach i wykonywanie ćwiczeń (jeśli o wyżej wymienionych
  okolicznościach wiedzą rodzice/opiekunowie prawni uczestnika, powinni
  niezwłocznie poinformować o tym kadrę obozu),
  h) dbać o higienę i schludny wygląd.
 4. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, a niemożność wzięcia udziału należy każdorazowo zgłosić u opiekuna grupy przed rozpoczęciem zajęć.
 5. W kwestiach spornych i konfliktowych między uczestnikami obozu należy zwracać się do trenerów, instruktorów i opiekunów.
 6. Korzystanie z obiektów i ze sprzętu i sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.
 7. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy.
 8. Na obozie obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania i picia alkoholu, posiadania i palenia tytoniu oraz posiadania i zażywania jakichkolwiek środków odurzających.
 9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00.
 10. W trakcie zajęć i ciszy nocnej obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych, konsol, komputerów itp.
 11. Organizatorzy i opiekunowie obozu nie ponoszą odpowiedzialności za cenne i wartościowe przedmioty i urządzenia oraz niepowierzone opiekunom pieniądze zabrane na obóz przez uczestnika, a także za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
 12. Rodzice/ opiekunowie uczestnika ponoszą materialną (finansową) odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone w trakcie pobytu na obozie.
 13. W trakcie trwania obozu nie przewiduje się „czasu wolnego” do swobodnej dyspozycji uczestników, którzy pozostają przez cały czas pod nadzorem opiekunów.
 14. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika podróży/wycieczki.
 15. Podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 16. Telefony komórkowe uczestnicy mogą używać tylko podczas ciszy poobiedniej.
 17. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu Organizator zastrzega sobie prawo stosowania środków dyscyplinujących, takich jak upomnienie, nagana i rozmowa ostrzegawcza z powiadomieniem rodziców lub opiekunów. W przypadku, gdy środki te okażą się nieskuteczne lub, gdy nieprzestrzeganie regulaminu narusza prawa innych uczestników obozu, uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów – bez prawa do zwrotu należności za niewykorzystaną część pobytu. W takim wypadku osoba odpowiedzialna za uczestnika (rodzic lub opiekun) powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz.
 18. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem obozu, programem akceptuję wszystkie jego warunki i zobowiązuję się (moje dziecko) do jego przestrzegania.
 19. Wypełnienie i podpisanie Karty Kwalifikacyjnej uczestnika obozu przez jego opiekuna jest równoznaczne z jego akceptacją